Specjalizacja


Kancelaria świadczy usługi prawne w następujących dziedzinach:

Reprezentowanie stron na każdym etapie postępowania sądowego oraz przedsądowego, w tym sporządzanie pism procesowych takich jak wnioski, sprzeciwy, zarzuty, pozwy, zażalenia, apelacje, skargi kasacyjne i inne, a także udzielanie porad prawnych, w tym sporządzanie umów.

Szczegółowy zakres usług:

 • zniesienie współwłasności,
 • audyt prawny nieruchomości,
 • przygotowanie transakcji kupna lub sprzedaży nieruchomości,
 • służebności
 • wady oświadczeń woli
 • sporządzanie umów m.in. najmu, sprzedaży, zlecenia, o dzieło, użyczenia, pożyczki, o roboty budowlane i innych
 • sprawy o zapłatę z tytułu odpowiedzialności umownej i deliktowej (pozaumownej)
 • potrącenie wierzytelności
 • odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu szkód poniesionych w wyniku m.in. wypadków komunikacyjnych, działania sił przyrody, złego stanu dróg
 • wszelkie spory powstałe na tle umów np. najmu, o dzieło, zlecenia, dostawy, leasingu, komisu, ubezpieczenia, sprzedaży
 • skarga pauliańska,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • zachowek
 • sprawy dotyczące testamentów
 • spory konsumenckie
 • ogłoszenie upadłości osób fizycznych
 • i inne

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców, dochodzenia należności wynikających z działalności gospodarczej, pomoc prawna w zakresie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, analiza i sporządzanie umów gospodarczych, w tym umów spółek prawa handlowego oraz spółki cywilnej, optymalizacja prowadzenia działalności gospodarczej, reprezentacja przed Wydziałami Gospodarczymi, Cywilnymi oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądów wszystkich instancji na każdym etapie postępowania.

Szczegółowy zakres usług:

 • rozwiązywanie sporów wewnątrz spółek
 • zakładanie, przekształcenia, podział, łączenie oraz likwidacja spółek
 • odpowiedzialność wspólników oraz członków zarządu
 • sprawy o pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej
 • reprezentacja w sporach z konsumentami
 • obsługa w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym szkolenia, pomoc w przygotowaniu dokumentacji

Usługi z zakresu prawa pracy mogą być świadczone w ramach obsługi przedsiębiorców lub w indywidualnych sprawach pracowników, w tym w szczególności poprzez reprezentowanie przed sądami pracy, a także pozasądowe rozwiązywanie sporów pracowniczych oraz pomoc prawna w organizacji struktury kadrowej przedsiębiorców, udział w negocjacjach, przygotowywanie pism tj. wypowiedzenie umowy o pracę, porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji itp.

Szczegółowy zakres usług:

 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
 • odpowiedzialność materialna pracowników
 • nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę
 • ustalenie stosunku pracy
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • mobbing
 • zakaz konkurencji

Obsługa banków w zakresie compliance, dochodzenie roszczeń wynikających z umów zawartych z klientami, opinie prawne dotyczące stosowania przepisów prawa bankowego oraz rekomendacji nadzorczych. Reprezentowanie Klientów w sporach z bankami i innymi instytucjami finansowymi– roszczenia wynikające z umów kredytowych, umów rachunków bankowych, analiza umów pod kątem istnienia klauzul abuzywnych.

Pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji/inspektora ochrony danych. Porządkowanie oraz przygotowanie dokumentacji, prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, porady prawne oraz opinie prawne w zakresie stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Doradztwo w zakresie implementacji przepisów Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych tzw. RODO.

Reprezentowanie w postępowaniach zgłoszeniowych dotyczących znaków towarowych. Doradztwo i reprezentowanie przed sądami w zakresie ochrony znaków towarowych, w tym w szczególności ochrony znaków towarowych w Internecie.